Σάββατο, 2 Ιουνίου 2012

Ποιος ήταν ο Στράτων στην αρχαιότητα;


Παγκρατιαστής σε θέση μάχης.
Στον κατάλογο των αρχαίων Ολυμπιονικών (Moretti 700-701,703) αναφέ­ρεται κάποιος ΣτράτωνΣτρατόνικος) από την Αλεξάνδρεια, ο οποίος νίκησε (170 Νεμέων ἄθλων διήγησις - βʹ τόμος) στην πάλη και στο παγκράτιο στην 178η Ολυμπιάδα του 68 π.Χ. και την πάλη ή στο παγκράτιο στην 179η Ολυμπιάδα του 64 π.Χ. Τις νίκες του Στράτω­νος στην πάλη και στο παγκράτιο κατά την 178η Ολυμπιάδα ο Παυσανίας (5,21,9), επικαλούμενος τα σχετικά με τους ολυμπιονίκες αρχεία των Ηλείων, τις τοποθετεί την ίδια ημέρα. Ο Αιλιανός (Ποικ. Ιστορ. 4,15) αναφέρει για τον ίδιο αθλητή: «Ο Στράτων, ο γιος του Κορράγου, αρρώστησε, για καλό του όπως φαίνεται. Διότι, ενώ ήταν από καλή οικογένεια και εύπορος, δεν γυ­μναζόταν, μέχρι που αρρώστησε από την σπλήνα του και χρειαζόταν θεραπεία με γυμναστική. Στην αρχή ασχολήθηκε λίγο, για θεραπευτικούς λόγους, στη συνέχεια όμως, ασχολούμενος επαγγελματικά, νίκησε στους Ολυμπιακούς Αγώνες μέσα στην ίδια μέρα στην πάλη και στο παγκράτιο, καθώς και στην επόμενη Ολυμπιάδα και στα Νέμεα,στα Πύθια και στα Ίσθμια». Eπομένως ο Στράτων ήταν περιοδονίκης (βλ. Knab no 32). Στα Νέμεα οι νίκες του ήταν τέσσερις, στην πάλη και στο παγκράτιο παίδων και αγενείων. Με το ίδιο όνο­μα και μάλιστα Αλεξανδρεύς, υπήρξε και άλλος αθλητής, μεταγενέστερος, ο οποίος νίκησε στο στάδιο στην Ολυμπία κατά τη 214η Ολυμπιάδα, το 77 μ.Χ. (Moretti 803). Ο Παυσανίας (7,23,5) αναφέρει ότι κοντά στην πόλη του Αιγίου είχε κατασκευασθεί μια στοά, για να προπονείται ο αθλητής Στράτων, που είχε κερδίσει στην Ολυμπία την ίδια ημέρα νίκες στο παγκράτιο και στην πάλη. Αν και οι νίκες αυτές προσιδιάζουν στο Στράτωνα τον Αλεξανδρέα, είναι μάλλον απίθανο αυτός να συνδέεται με το Αίγιο, οπότε πρέπει να απο­δοθούν σε συνώνυμό του Αιγιέα αθλητή, για τον οποίο δεν είναι γνωστές άλλες πληροφορίες. Παρατίθεται το σχετικό με τον αθλητή αυτόν χωρίο του Παυσανία: («Αἰγίου δὲ τὴν χώραν διέξεισι μὲν ποταμὸς Φοῖνιξ, διέξεισι δὲ καὶ ἕτερος Μειγανίτας, ἐς θάλασσαν ῥέοντες.στοὰ δὲ τῆς πόλεως πλησίον ἐποιήθη Στράτωνι ἀθλητῇ, Ὀλυμπίασιν ἐπὶ ἡμέρας τῆς αὐτῆς παγκρατίου καὶ πά­λης ἀνελομένῳ νίκας. αὕτη μὲν ἐγγυμνάζεσθαι τούτῳ τῷ ἀνδρὶ ἐποιήθη: Αἰγιεῦσι δὲ Εἰλειθυίας ἱερόν ἐστιν ἀρχαῖον, καὶ ἡ Εἰλείθυια ἐς ἄκρους ἐκ κεφαλῆς τοὺς πόδας ὑφάσματι κεκάλυπται λεπτῷ, ξόανον πλὴν προσώ­που τε καὶ χειρῶν ἄκρων καὶ ποδῶν, ταῦτα δὲ τοῦ [6] Πεντελησίου λίθου πεποίηται: καὶ ταῖς χερσὶ τῇ μὲν ἐς εὐθὺ ἐκτέταται, τῇ δὲ ἀνέχει δᾷδα. Εἰλειθυίᾳ δὲ εἰκάσαι τις ἂν εἶναι δᾷδας, ὅτι γυναιξὶν ἐν ἴσῳ καὶ πῦρ εἰσιν αἱ ὠδῖνες: ἔχοιεν δ’ ἂν λόγον καὶ ἐπὶ τοιῷδε αἱ δᾷδες, ὅτι Εἰλείθυιά ἐστιν ἡ ἐς φῶς ἄγουσα τοὺς παῖδας. ἔργον δὲ τοῦ Μεσσηνίου Δαμοφῶντός ἐστι τὸ ἄγαλμα»).


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου