Τετάρτη, 2 Ιανουαρίου 2013

Λειτουργία των ραχιαίων μυών.


ΕΤΕΡΟΧΘΟΝΕΣ (ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΟΙ ΜΥΕΣ)

Ωμορραχιαίοι μύες

Τραπεζοειδής μυς
Εκφύεται από την άνω αυχενική γραμμή, από το έξω ινιακό όγκωμα, από τον αυχενικό σύνδεσμο και από τις ακανθώδεις αποφύσεις όλων των θωρακικών σπονδύλων. Καταφύεται στην ωμοπλατιαία άκανθα.
Τι κάνει: Έλκει την ωμοπλάτη προς την σπονδυλική στήλη.
Νευρώνεται από παραπληρωματικό νεύρο.

Ανελκτήρ της ωμοπλάτης
Καλύπτεται από τον τραπεζοειδή μυ. Εκφύεται από τις εγκάρσιες αποφύσεις των τεσσάρων πρώτων αυχενικών σπονδύλων και καταφύεται στο νωτιαίο χείλος της ωμοπλάτης.
Τι κάνει: Έλκει προς τα πάνω την άνω γωνία της ωμοπλάτης.
Νευρώνεται από το ραχιαίο νεύρο της ωμοπλάτης.

Ρομβοειδής
Καλύπτεται από τον τραπεζοειδή. Εκφύεται από την κάτω μοίρα του αυχενικού συνδέσμου και τις ακανθώδεις αποφύσεις του 7ου αυχενικού συνδέσμου και των 5 ανωτέρων θωρακικών σπονδύλων, ενώ καταφύεται στο νωτιαίο χείλος της ωμοπλάτης. Χωρίζεται σε 2 μοίρες την αυχενική και την θωρακική.
Τι κάνει: Φέρνει την ωμοπλάτη προς τα πάνω.
Νευρώνεται από το ραχιαίο νεύρο της ωμοπλάτης.  

Πλατύς ραχιαίος
Καλύπτει την οσφυϊκή μοίρα και το κάτω ημιμόριο της θωρακικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης. Εμφανίζει 3 εκφυτικές μοίρες: την σπονδυλική, την λαγόνιο και την πλευρική. Όλες οι μοίρες ενώνονται σε ενιαία γαστέρα, η οποία καλύπτει την κάτω γωνία της ωμοπλάτης μεταπίπτει σε πλατύ τένοντα που καταφύεται στον πυθμένα της αύλακος του δικεφάλου βραχιονίου.
Τι κάνει: Φέρει τον βραχίονα προς τα κάτω και πίσω και τον κορμό προς τα πάνω, όταν ο βραχίων είναι ακίνητος. (Αυτό το καταλαβαίνουμε κατά την έλξη του σώματος στο μονόζυγο).
Νευρώνεται από το θωρακορραχιαίο νεύρο.
 
Πλευρορραχιαίοι μύες

Οπίσθιος άνω οδοντωτός

Είναι ένας λεπτός και πλατύς μυς. Εκφύεται από τις ακανθώδεις αποφύσεις του 7ου αυχενικού έως και του 3ου θωρακικού σπονδύλου. Καταφύεται από την 2η ως και την 4η (ή και 5η πλευρά). 
Τι κάνει: ανυψώνει τις πλευρές και συνεπώς είναι εισπνευστικός μυς. 
Νευρώνεται από το 2ο έως 5ο μεσοπλεύριο νεύρο. 
Οπίσθιος κάτω οδοντωτός
Εκφύεται από τις ακανθώδεις αποφύσεις των δύο τελευταίων θωρακικών και των 2-3 ανωτέρων οσφυϊκών σπονδύλων και καταφύεται με 4 μυώδη οδοντώματα στις 4 τελευταίες πλευρές.
Τι κάνει: Φέρει προς τα πάνω την 2η -5η πλευρά, διότι λειτουργεί ως εκπνευστικός μυς.
Νευρώνεται από τα μεσοπλεύρια νεύρα.


ΑΥΤΟΧΘΟΝΕΣ (ΙΔΙΩΣ ΡΑΧΙΑΙΟΙ ΜΥΕΣ)

Μακροί μύες

Ακανθεγκάρσιο σύστημα
Αποτελείται από τον σπληνιοειδή μυ που εκφύεται από τις ακανθώδεις αποφύσεις των 6 ανωτέρων θωρακικών σπονδύλων και καταφύεται στην μαστοειδή απόφυση και στις εγκάρσιες αποφύσεις του 1ου -3ου αυχενικού σπονδύλου.
Ο μυς αυτός αποτελείται από 2 μέρη: το άνω μέρος λέγεται σπληνιοειδής κεφαλικός. Εκφύεται από το κάτω ήμισυ του αυχενικού συνδέσμου και από τις ακανθώδεις αποφύσεις του τελευταίου αυχενικού σπονδύλου (Α7) καθώς και του πρώτου με τέταρτου θωρακικού σπονδύλου (Θ1 –Θ4). Καταφύεται στο ινιακό οστούν.
Το κάτω μέρος του σπληνιοειδούς μυός λέγεται σπληνιοειδής αυχενικός. Εκφύεται από τις ακανθώδεις αποφύσεις του 3ου ως 6ου θωρακικού (Θ3 –Θ6) και καταφύεται στις εγκάρσιες αποφύσεις του 2ου αυχενικού σπονδύλου.
Τι κάνει: Όταν συσπάται ο ένας μυς, η κεφαλή στρέφεται προς το μέρος που ενεργεί σύστοιχα. Όταν συσπώνται και οι δύο μυες εκτείνουν την κεφαλή.
Νευρώνεται από τους οπίσθιους κλάδους των αυχενικών νεύρων.

Ιερονωτιαίο σύστημα
λαγονοπλευρικός μυς
Αποτελείται από τον ιερονωτιαίο μυ που εκτείνεται από την ιερή μοίρα έως το κρανίο, από τον λαγονοπλευρικό, τον μήκιστο και τον ακανθώδη μυ.
Longissimus.pngΟ μήκιστος κεφαλικός μυς αποτελείται από μικρούς τένοντες, οι οποίοι εκφύονται από τις εγκάρσιες αποφύσεις των άνω θωρακικών σπονδύλων (Α4-Α5) και τις αρθρικές αποφύσεις των αυχενικών σπονδύλων (Α4-Α7) και καταφύονται στο οπίσθιο χείλος του μαστοειδούς, κάτω από τον σπληνιοειδή κεφαλικό και τον στερνοκλειδομαστοειδή μυ. Με ενέργεια του μήκιστου κεφαλικού μυός προκαλείται έκταση του κορμού και της κεφαλής και στροφή του κεφαλιού. Ο μυς νευρώνεται από οπίσθιους κλάδους νωτιαίων νεύρων.
Τι κάνει: Όταν συσπώνται όλοι οι μύες, γίνεται έκταση του κορμού και της κεφαλής. Όταν συσπάται ο ένας, ο κορμός κάμπτεται προς το σύστοιχο πλάγιο.
Νευρώνεται από τους οπίσθιους κλάδους των νωτιαίων νεύρων.


Εγκαρσιακανθώδες σύστημα
Semispinalis.png
Ημιακανθώδεις μύες με κόκκινο χρώμα. Ημιακανθώδης κεφαλικός μυς πάνω δεξιά, ημιακανθώδης αυχενικός μυς πάνω και κέντρο αριστερά, ημιακανθώδης θωρακικός μυς κέντρο και κάτω αριστερά.
Αποτελείται από τον ημιακανθώδη μυ, ο οποίος διαιρείται σε αυχενική, θωρακική και κεφαλική μοίρα, τον πολυσχιδή και τους περιστροφείς των νώτων. Οι τελευταίοι βρίσκονται βαθύτερα από όλους τους άλλους. Το σύστημα αυτό εκφύεται από τις εγκάρσιες αποφύσεις και καταφύεται σε ακανθώδεις αποφύσεις.
Αποτέλεσμα εικόνας για πολυσχιδής μυς
Τι κάνει: Εκτείνει την κεφαλή και τον κορμό, όταν συσπαστούν οι μύες και των δύο πλευρών. Όταν συσπαστεί ο μυς της μιας πλευράς, η κεφαλή και ο κορμός στρέφονται προς το αντίθετο πλάγιο.
Νευρώνεται από τους οπίσθιους κλάδους των νωτιαίων νεύρων.


Βραχείς μύες
Μεσακάνθιοι μύες
Συνδέουν τις ακανθώδεις αποφύσεις συνεχόμενων σπονδύλων. Σε κάθε ημιμόριο του σώματος υπάρχουν 6 μεσακάνθιοι αυχενικοί, 4 μεσακάνθιοι αυχενικοί και 5 μεσακάνθιοι οσφυϊκοί.
Τι κάνουν: Εκτείνουν την σπονδυλική στήλη.
Νευρώνονται από τους ραχιαίους κλάδους των Α1 –Θ3 και Θ11 –Ο5 νεύρων. 

Μεσεγκάρσιοι μύες
Βρίσκονται ανάμεσα στις εγκάρσιες αποφύσεις
Τι κάνουν: Κάμπτουν την σπονδυλική στήλη προς το σύστοιχο πλάγιο.
Νευρώνονται από τους ραχιαίους κλάδους των Α1 –Θ3 και Θ11 –Ο5 νεύρων. 

Ινιοαυχενικοί μύες
Είναι οι: α) ελάσσων οπίσθιος ορθός κεφαλικός, β) μείζων οπίσθιος ορθός κεφαλικός, γ) άνω λοξός κεφαλικός και δ) κάτω λοξός κεφαλικός.
Τι κάνουν: Ενεργούν στις κεφαλικές διαρθρώσεις. Η αμφοτερόπλευρη σύσπαση των ορθών και λοξών μυών προκαλεί κάμψη της κεφαλής προς τα πίσω και η μονόπλευρη σύσπαση του άνω λοξού κεφαλικού, κάμψη της κεφαλής προς τα πλάγια. Η συνεργική σύσπαση του μείζονος οπισθίου ορθού κεφαλικού και του κάτω λοξού κεφαλικού προκαλεί πλάγια στροφή της κεφαλής.


Στερνοκλειδομαστοειδής μυς

Εκφύεται από την κλείδα και το στέρνο και καταφύεται στην μαστοειδή απόφυση του κρανίου. 
Τι κάνει: Όταν συσπώνται και οι δύο μύες κάμπτουν την κεφαλή. Όταν συσπαστεί ο ένας μυς, κάμπτεται πλάγια η αυχενική μοίρα της Σ.Σ. Όταν σταθεροποιηθεί η κεφαλή, οι στερνοκλειδομαστοειδείς μύες λειτουργούν ως εισπνευστικοί βοηθητικοί. Η παθολογική βράχυνση του ενός μυός κλίνει την κεφαλή πλάγια, προκαλώντας το ραιβόκρανο
Νευρώνεται από τους κλάδους του παραπληρωματικού νεύρου και από το αυχενικό πλέγμα (Α2 -Α3). 


Αποτέλεσμα εικόνας για στερνοκλειδομαστοειδής
Στερνοκλειδομαστοειδής μυς

Σκαλινοί μύες
Χωρίζονται σε 3: τον πρόσθιο, τον μέσο και τον οπίσθιο. Εκφύονται από τις εγκάρσιες αποφύσεις των αυχενικών σπονδύλων και καταφύονται στην πρώτη και δεύτερη πλευρά. 
Τι κάνουν: Κάμπτουν την κεφαλή πλάγια και συμβάλλουν στην πρόσθια κάμψη. Όταν σταθεροποιηθεί η έκφυσή τους, ενεργούν ως εισπνευστικοί βοηθητικοί μύες. Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου