Πέμπτη, 27 Δεκεμβρίου 2012

Λειτουργία των κοιλιακών μυών.


ΟΡΘΟΣ ΚΟΙΛΙΑΚΟΣ ΜΥΣ
Εκφύεται από την έξω επιφάνεια της ξιφοειδούς αποφύσεως και του 5ου, 6ου και 7ου πλευρικού χόνδρου. Ο μυς φέρεται προς τα κάτω σαν μια πλατιά ταινία κοντά στην μέση γραμμή και με ένα βραχύ και ισχυρό τένοντα καταφύεται στο άνω χείλος και την πρόσθια επιφάνεια του ηβικού οστού. Τι κάνει: Κάμπτει τον κορμό εμπρός και πλάγια, είναι εκπνευστικός μυς όταν ακινητοποιηθεί η λεκάνη και η σπονδυλική στήλη. Μειώνει την λόρδωση στην οσφυϊκή μοίρα της σπονδυλικής στήλης και κλίνει την λεκάνη προς τα πίσω. Με την σύσπασή του αυξάνει την ενδοκοιλική πίεση. Νευρώνεται από το 7ο -12ο θωρακικό νεύρο (Θ7–Θ12).


ΕΞΩ ΛΟΞΟΣ ΚΟΙΛΙΑΚΟΣ ΜΥΣ
Πρόκειται για τον μεγαλύτερο πλάγιο κοιλιακό μυ. Πλατύς και λεπτός, εκτείνεται από το πλάγιο θωρακικό τοίχωμα ως την λαγόνιο ακρολοφία, τον βουβωνικό σύνδεσμο και την λευκή γραμμή.
Τι κάνει: Όταν αυτός συσπαστεί και από τις 2 πλευρές, το πρόσθιο μέρος του κάμπτει τον κορμό μπροστά. Αν συσπαστεί από την μια πλευρά, το πίσω τμήμα του μυός κάμπτει τον κορμό στην πλευρά του, ενώ το πρόσθιο τον στρέφει αντίθετα.
Νευρώνεται από τα πλευρικά νεύρα (Θ7–Θ12).ΕΣΩ ΛΟΞΟΣ ΚΟΙΛΙΑΚΟΣ ΜΥΣ
Βρίσκεται βαθύτερα από τον έξω λοξό. Εκφύεται από την λαγόνιο ακρολοφία, από το εν τω βάθει πέταλο της θωρακοοσφυϊκής περιτονίας και από την πρόσθια άνω λαγόνιο άκανθα. Μερικές ίνες εκφύονται από τον βουβωνικό σύνδεσμο. Καταφύεται με τις οπίσθιες ίνες στις 3 τελευταίες πλευρές, ενώ με τις υπόλοιπες στην απονεύρωση του έξω λοξού.
Τι κάνει: Όταν αυτός συσπαστεί κι από τις 2 πλευρές το πρόσθιο μέρος του κάμπτει τον κορμό μπροστά. Αν συσπαστεί από την μια, στρέφει τον κορμό στην πλευρά του.
Νευρώνεται από τα μεσοπλεύρια νεύρα (8ο -12ο), καθώς και από το λαγονοϋπογάστριο, λαγονοβουβωνικό και αιδειμηρικό νεύρο.


ΕΓΚΑΡΣΙΟΣ ΚΟΙΛΙΑΚΟΣ ΜΥΣ
Αυτός ο μυς εκφύεται: α) από την έσω επιφάνεια των 6 κατωτέρων πλευρών, β) από τις πλευροειδείς αποφύσεις των οσφυϊκών σπονδύλων, γ) από λαγόνιο ακρολοφία και δ) από τον βουβωνικό σύνδεσμο.Οι μυϊκές ίνες μεταπίπτουν σε απονεύρωση. Η εν λόγω απονεύρωση καταφύεται προς την λευκή γραμμή.
Τι κάνει: Ελαττώνει τον όγκο της κοιλιακής χώρας, στρέφει τον κορμό, σταθεροποιεί την σπονδυλική στήλη,λειτουργεί σαν ζώνη και την προφυλάσσει από ξαφνικές αλλαγές.
Νευρώνεται από τα μεσοπλεύρια νεύρα (8ο -12ο).


ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΣ ΟΣΦΥΪΚΟΣ ΜΥΣ
Τετράγωνος και πλατύς μυς που βρίσκεται ένθεν και ένθεν της οσφυϊκής μοίρας. Εκφύεται από τον οσφυολαγόνιο σύνδεσμο, τις εγκάρσιες αποφύσεις των οσφυϊκών σπονδύλων και την 12ηπλευρά και καταφύεται στην οπίσθιο λαγόνιο ακρολοφία.
Τι κάνει: Έλκει την 12ηπλευρά προς τα κάτω. Κάμπτει την οσφυϊκή μοίρα της σπονδυλικής στήλης προς την πλευρά του μυός που ενεργεί σύστοιχα. Λόγω της κατασκευής του παράγει ροπή προκαλώντας κίνηση και σταθερότητα και στην σπονδυλική στήλη και στην λεκάνη,τόσο στο οβελιαίο, όσο και στο οριζόντιο.
Νευρώνεται από τα μεσοπλεύρια νεύρα (8ο -12ο) και το λαγονοϋπογάστριο.

 

ΛΑΓΟΝΟΨΟΪΤΗΣ ΜΥΣ
Αποτελείται από τον μείζονα ψοΐτη και τον λαγόνιο μυ. Ο μείζων ψοΐτης είναι στα πλάγια της οσφυϊκής μοίρας, χωρίζεται στην πρόσθια και οπίσθια μοίρα, μεταξύ των οποίων είναι το οσφυϊκό πλέγμα. Εκφύεται α) με οδοντώματα από το άνω και κάτω χείλος των οσφυϊκών σπονδύλων και από τενόντια τόξα, που βρίσκονται πλάγια των σπονδύλων καθώς εκτείνονται μεταξύ των σωμάτων αυτών και β) από τις πλευροειδείς αποφύσεις των οσφυϊκών σπονδύλων. Ο μυς φέρεται προς τα κάτω, ενώνεται με τον λαγόνιο μυ, μαζί με τον οποίο καταφύεται στον ελάσσονα τροχαντήρα.
Τι κάνει: Κάμπτει το ισχίο, σταθεροποιεί την οσφυϊκή μοίρα της σπονδυλικής στήλης, της λεκάνης και των ισχίων στην καθιστή θέση, όχι όμως και στην όρθια.
Νευρώνεται από κλάδους του οσφυϊκού πλέγματος.


Πηγή: Λειτουργία των κοιλιακών και ραχιαίων μυών του Κωνσταντίνου Μανδρούκα, Θεσσαλονίκη 2001.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου